Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Skolebestyrelsens opgaver

Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen kan beskæftige sig med det overordnede på skolen, så som principper, ordensregler, en del af økonomien samt ansættelse af ledere og andet personale. Bestyrelsen repræsenterer også skolen udadtil over for byråd og andre. Desuden har bestyrelsen indflydelse via de diskussioner, som opstår på møderne samt via de spørgsmål om skolens hverdag, som skolebestyrelsesmedlemmer stiller på møderne. Afgørelser i konkrete sager træffes af skolens ledelse.

Bestyrelsen holder et møde ca. 1 gang om måneden af 2-3 timers varighed. Desuden skal forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer fortælle om bestyrelsens arbejde på forældremøder.

Skolebestyrelsesmedlemmer vælges for en 4-årig periode, dog sådan at henholdsvis 3 og 4 medlemmer er på valg hvert andet år.

Elevrådet deltager efter aftale.

Forældre er altid velkomne til at henvende sig til et skolebestyrelsesmedlem med evt. ideer og spørgsmål.

Dog skal personsager altid forelægges de nærmeste voksne eller skoleledelsen.

Skole-hjem samarbejdet

Skole-hjem samarbejdet er et af de vigtigste fundamenter på Hem Skole.

Udgangspunktet er at:

“Et højt gensidigt informationsniveau lærere, elever og forældre imellem er et særkende ved skolen”

  • Forældre og lærere har et medansvar for elevernes undervisning og opdragelse. 
  • Forældre, elever, lærere, pædagoger og andre, der arbejder indenfor børnehaven og skolen har pligter og rettigheder. 
  • Alle har pligt til at samarbejde. 
  • Samarbejdet mellem skolen og og hjemmet skal ske ved ligeværdig dialog. 
  • Forældrene inddrages i udviklingen af børnehaven og skolen. 
  • Ved årets begyndelse i august vælges forældrerepræsentanter til et forældreråd i hver klasse/gruppe. 
  • Forældrerådet er bindeled mellem skolebestyrelsen og de øvrige forældre. 
  • Forældrerådene og teamlederen/lærerne/pædagogen samarbejder om planlægningen af den enkelte gruppes møder, samtaler og løbende evaluering. 
  • Læreren og pædagogen  har et særligt ansvar for at bidrage til samarbejdet. 
  • Samarbejde med forældrene sker sammenhængende med den røde tråd 3 - 13 år og kræver særlig engagement omkring overgange.

Skole hjem samarbejdet i praksis

Fyraftensmøder

Før en gruppe går igang med et større projekt eller emne inviteres forældrene til et fyraftensmøde – ca. 1 time. På mødet fortæller lærerne, hvad der er særlig fokus på i denne periode og hvilke faglige og sociale mål der er. Lærerne gør rede for, hvor¬dan der skal arbejdes og hvordan forældrene kan støtte op om børnenes skolearbejde.

Forældremøder

Her drøftes mere generelle ting omkring gruppens/klassens trivsel og udvikling samt emner der tages op sammen med forældrerådet.

Samtaler mellem børnehaven/skolen og hjemmet

 I hver gruppe/klasse er der hvert år 1 - 2 samtaler mellem barnets forældre og lærere/pædagoger. Det aftales, hvornår barnet selv deltager. Der vil foreligge et skriftligt oplæg til samtalerne.

Forældre kan henvende sig i børnehaven eller på skolen/til lærerne/pædagogerne, hvis der er særligt behov for det.

Storforældremøder

1-2 gange årligt inviteres alle forældre til en temaaften med foredrag, debat eller lignende. Meningen er at vi sammen forholder os til emner af betydning for vores børn - børnehave og skole. 

Evaluering af skole-hjem samarbejdet

I forhold til skolens værdigrundlag og tidens krav bliver skole-hjem samarbejdet evalueret løbende til de fælles møder.