Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Målsætning

Målsætning for Hem Børnehave og Skole

Hem Børnehave og Skole er en skole med en udvidet sfo, det vil sige et børnehavetilbud. Institutionen er en del af Folkeskolen i Skive Kommune.

Det betyder, at børnene her i vores Lokalområde går i samme institution/skole fra de er 3 - 13 år. Vi arbejder hele tiden med at udvikle de muligheder, det giver for at skabe den røde tråd med udgangspunkt i barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Al udvikling er tilpasset barnets alder og forudsætninger med udgangspunkt i barnets nærmeste udviklingszone.

Fremtiden

Fremtidens børn, unge og voksne er på vej ind i et samfund med livslang læring. Derfor er vores 3 - 13 årige alle i en proces, hvor trivsel, læring, udvikling og dannelse er vigtigt for at blive livsduelige voksne. Det er vi voksne omkring børnene, der har opgaven med at tilpasse udfordringer til barnets alder. Derfor skelner vi ikke i vores målsætning mellem børnehavebørn og skoleelever. Men netop gennem brugen af børn/elever kendes de forskellige rammer, der drives børnehave og skole i.

Såvel forældre som medarbejdere arbejder sammen om den samme opgave!

Vi lægger stor vægt på at skabe en stor sammenhængskraft for både børn og forældre. Vi lægger vægt på, at alle børn kan se sig selv som betydningsfulde for fællesskabet. Vi arbejder med temaer, der skaber fællesskab.

Forældrene, børnehaven og skolen og lokalsamfundet er således de vigtigste samarbejdspartnere.

Hem Børnehave og Skole er en lille sted. Vi ønsker at udnytte de fordele, dette giver med en overskuelig og tryg dagligdag.
Et højt gensidigt informationsniveau lærere, elever og forældre imellem er et særkende ved børnehaven og skolen.
Barnet/eleven skal møde så alsidige udfordringer og oplevelser som muligt, både intellektuelt, følelsesmæssigt og socialt, således at det enkelte barns selvværd og livsmod styrkes. Tryghed og trivsel i dagligdagen prioriteres højt.
Børnene/eleveme skal opleve, at de er en del af et fællesskab, at de er medansvarlige for egen og andres udvikling, naturen, miljøet og materielle værdier.
De skal gøre erfaringer med samtalen som demokratisk redskab. Børnehavens og skolens dagligdag og virkemåde indrettes, så børnene kan gøre erfaringer med demokrati i praksis, og herigennem lære at respektere hinandens forskelligheder og retten til at være anderledes. 
Skolens faglige og tværfaglige undervisning skal være på et højt niveau, og det kreative og musiske i alle fag gives en fremtrædende plads. Indlæring af de grundlæggende kundskaber i dansk og matematik har høj prioritet. Undervisningen tilrettelægges, således at der for den enkelte elev er plads til fordybelse.
Skolen er en del af lokalsamfundet og nærmiljøet, hvorfor disse inddrages i skolens undervisning.
Det er et mål, at undervisningsdifferentiering anvendes på en måde, der understøtter den enkelte elevs udvikling af et positivt selvværd.
Pædagogen og læreren skal virke ved sin personlighed og sit engagement. Børnehaven og skolen skal gennem et højt informationsniveau, videreuddannelse og uddelegering af ansvar skabe grobund for et ansvarligt, engageret og veluddannet personale. Pædagogers og læreres fravær til videreuddannelse er en nødvendig forudsætning for opretholdelse af et højt fagligt niveau.
Både forældre og lærere har et medansvar for børnene læring og opdragelse. Alle forældre, børn, elever, pædagoger, lærere og andre, som arbejder inden for børnehaven eller skolen har pligter og rettigheder. Alle har pligt til at samarbejde. Samarbejdet mellem pædagoger og børn, lærere, elever og forældre skal ske ved en ligeværdig dialog.
Vi har fokus på de overgange vi repræsenterer. Vi har en god samarbejdsaftale med dagplejerne. Det betyder at børnene allerede i dagplejen bliver fortrolig med børnehaven. Aftalen kan ses under overgange.
I samarbejde med Skivehus Skole vil vi give børnene en god overgang til den fælles overbygning og også her mødes bestyrelserne for at have fokus på udmøntningen af vores samarbejdsaftale.
I det omfang skolens primære opgaver levner ressourcer hertil, kan skolen tage initiativer til eller deltage i lokalsamfundets aktiviteter.
Børnehavens og Skolens fysiske rammer skal løbende vurderes og søges tilpasset kravene i Serviceloven og Folkeskoleloven og vores målsætning. Et sundt og inspirerende fysisk miljø for såvel børn/elever som pædagoger/lærere og andre ansatte prioriteres højt.